Background Image

Diocese

Diocesan Synthesis Report

Síntesis Diocesana
Báo Cáo Tổng Hợp của Giáo Phận

We invite you to view the completed Diocesan Synthesis Report. It represents all the common themes submitted from parish listening sessions as well as individuals throughout the diocese for the Diocesan Synodal Process.

Diocesan Synthesis Report

Les invitamos a leer la Síntesis Diocesana del sínodo. Esta síntesis representa los temas comunes que surgieron de las sesiones de escucha parroquiales, así como de las encuestas individuales que se llevaron a cabo a lo largo de la diocesis durante la fase diocesana del proceso sinodal.

Síntesis Diocesana

Xin mời mọi người xem qua bản văn báo cáo tổng hợp của điạ phận đã hoàn thành. Đây là tóm lược của các chủ đề chung được đệ trinh từ các buổi lắng nghe giáo xứ cũng như các cá nhân trong toàn giáo phận cho Tiến Trình Thượng Hội Đồng Giáo Phận.

Báo Cáo Tổng Hợp của Giáo Phận