Background Image

Dominican Sisters Virtual Discernment Retreat

Friday, December 18, 2020 6:00 PM - Sunday, December 20, 2020 12:00 PM
Location(s): Virtual

Dominican Virtual Vocation Retreat

Begins: Friday, Dec. 18 at 6:00 PM CST
Ends: Sunday, Dec. 20 at 12:00 PM CST
Method: Virtually (registrants will receive a link to attend)
Register at: Sequi Christum - Dominican Sisters' Virtual Vocation Retreat
Registration Deadline: Thursday, Dec. 10, 2020

Chi tiết về khóa tĩnh tâm:
Bắt đầu: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2020 lúc 6:00 PM CST
Kết thúc: Chúa Nhật, ngày 20 tháng 12 năm 2020 lúc 12:00 PM CST
Nơi: Trực tuyến (những em ghi danh sẽ được gửi link để vào)
Ghi danh tại: Sequi Christum - Dominican Sisters' Virtual Vocation Retreat
Xin ghi danh trước: Thứ Năm, ngày 10 tháng 12 năm 2020.