Background Image

Transitional Diaconate Ordination

Thursday, March 19, 2020 6:00 PM
Location(s): Vietnamese Martyrs Catholic Church

 

With Praise and Thanksgiving to Almighty God,

through the Invocation of the Holy Spirit

and the Imposition of Hands

 

The Most Reverend

Michael F. Olson, STD, MA

Bishop of Fort Worth

 

will ordain for the Diocese of Fort Worth

 

Jason William Allan

Thomas Jay Jones

Samuel Joseph Maul

Brett Joseph Metzler

Joseph George Moreno

Hai Linh Nguyen

 

to the Diaconate

in Christ’s One, Holy,

Catholic and Apostolic Church

 

Thursday, March 19, 2020

6:00 PM

 

Vietnamese Martyrs Parish

801 E. Mayfield Rd.

Arlington, TX 76014

 

Reception to Follow

___________________________________________________________

 

Con Alabanza y Acción de Gracias

a Dios Todopoderoso

mediante la Invocación del Espíritu Santo

y por la Imposición de Manos

 

Su Excelencia Reverendísima

Michael F. Olson, STD, MA

Obispo de Fort Worth

 

Ordenará para la Diócesis de Fort Worth a:

 

Jason William Allan

Thomas Jay Jones

Samuel Joseph Maul

Brett Joseph Metzler

Joseph George Moreno

Hai Linh Nguyen

 

Al Diaconado

En la Iglesia, Una, Santa, Católica

y Apostólica de Jesucristo

 

Jueves 19 de marzo, 2020

6:00 pm

 

 Vietnamese Martyrs Parish

801 E. Mayfield Rd.

Arlington, TX 76014

 

Recepción después de la Misa

______________________________________________________________________________________

 

Cùng tâm tình Ngợi Khen và Cảm Tạ

Thiên Chúa Toàn Năng

Qua lời Cầu Khẩn Của Thánh Linh

Và Việc Đặt Tay của

 

Đức Giám Mục

Michael F. Olson, STA, MA

 

Sẽ phong chức cho Giáo Phận Fort Worth

 

Thomas Jay Jones

Samuel Joseph Maul

Brett Joseph Metzler

Jason William Allan

Hai Linh Nguyen

Joseph George Moreno

 

lên Thánh Chức Phó Tế

Trong Giáo Hội

Một Chúa Duy Nhất, Thánh Thiện,

Công Giáo và Tông Truyền

 

Thứ Năm, Ngày 19 Tháng 3 Năm 2020

6:00 giờ chiều

 

Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

801 E. Mayfield Rd.

Arlington, TX 76014

 

Tiệc Mừng Liền Sau Đó